addaleel.net
 
الرئيسية / مواضيع مختارة: نداء إلى الرّحمة والتّراحم
مواضيع مختارة
نداء إلى الرّحمة والتّراحمÅáì ÇáÔÚÈ ÇáÊæäÓí ÇáßÑíã ÎÇÕøÉ ¡ æßáø ÔÚæÈ ÇáÑøÈíÚ ÇáÚÑÈí ÇáÃÈíøÉ ÚÇãøÉ æÛíÑåã ããøä íåãøåã ÃãÑ ÎíÑ ÃãøÉ ÃÎÑÌÊ ááäøÇÓ ¡ ÈÚÏ ÇáÓøáÇã æÇáÊøÍíÉ ÃÞæá áßã: áÇ ÊÍÓÈæÇ Ãäø Ýí ßËÑÉ ÊæÇÌÏ ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáãäÙãÇÊ æÇáÇÊøÍÇÏÇÊ æÇáÑøÇÈØÇÊ ÇáãÊÚÏøÏÉ ÇáÂÑÇÁ æÃÛáÈåÇ ãÎÊáÝÉ ÇáÔøåæÇÊ æÇáÃåæÇÁ ÇáäøÝÓíÉ ÇáÊí áÇ ÊÊÌÇæÒ ãäÇÝÚ ÔÎÕíÉ åæ ÇáÐí ÓíÍáø áßã ÇáãÔÇßá ÇáÚæíÕÉ ÇáÊí ÞãÊã ÈÇáËæÑÇÊ ãä ÃÌá ÊÛííÑåÇ ÈãÇ åæ ÃÕáÍ Èá Ãäø ÇÎÊáÇÝ ÑõÄì ÈÚÖåÇ Úä ÈÚÖ Ýí ÃæØÇääÇ áÇ íÒíÏ Ýí ÇáØíä ÅáÇø ÈáøÉ¡ æåÐÇ ãÇ ÙåÑ ÌáíÇ Ýí ÇáÈÏÇíÇÊ ¡ æãÇ ÓíÙåÑ Ýí ÇáäåÇíÇÊ ÃÔÏø Åä áã ÊÊÕÇáÍæÇ Úáì ßáø ãÇ åæ ÍÞø ÃæøáÇ ¡ æÊõÕÇáÍæÇ ãÚ ÑÈøßã ÚÒø æÌáø ËÇäíÇ¡ æÊÊÍÇßãæÇ ÈÃãÑå ÇáÞæíã ËÇáËÇ¡ áÊÕÈÍæÇ ÈÐáß æÍÏÉ ÞæíÉ ãäíÚÉ äÇÝÚÉ æãäÊÝÚÉ æáæ ßäÊã Þáíáíä ÚÏÏÇ .
ÇÍÐÑæÇ ãÚÔÑ ÇáÔÚæÈ ! æßÝøæÇ Úä ÇáÇäÓíÇÞ Ýí ãËá åÐå ÇáÊíÇÑÇÊ ÇáÚÇÕÝÉ æÇáÎÇÏÚÉ ÇáÊí äÑÇåÇ Åä ÊãÇÏÊ ÓæÝ áÇ ÊÈÞí æáÇ ÊÐÑ áÃÓÈÇÈ æÇÖÍÉ ßÇáÊøåÇÝÊ Úáì ÇáßÑÇÓí ãä ÌåÉ¡ æÇáÊøÎáøÕ ãä ÊÈÚíÇÊ ÇáãÍÇÓÈÉ Úä ãÝÇÓÏ æÞÚÊ Ýí ÇáäøÙã ÇáÓÇÈÞÉ ãä ÌåÉ ËÇäíÉ¡ æÇáãíá Åáì ãÐÇåÈ ÃÌäÈíÉ æÇáÑøÛÈÉ ÝíåÇ ãä ÌåÉ ËÇáËÉ¡ æßáø Ðáß íõãÑøÑ ÊÍÊ ÃÓÊÇÑ ãÎÊáÝÉ æÈÚäÇæíä ãÛÑíÉ ÈÏÚæì "ãä ÃÌá ÇáÇæØÇä æÇáÔÚæÈ" æÞÏ ÃßøÏÊ áäÇ ÇáÊøÌÇÑÈ ÓÇÈÞÇ ÈÃäøå áÇ ÍÞíÞÉ áÐáß ÃÕáÇ ¡ Èá åí ÝÊäÉ ãÊÚÇÙãÉ Åáì ãÇ åæ ÃÚÙã ãäÐ ÚÞæÏ Åä áã äÌÚá áåÇ Çáíæã ÍÏøÇ ¡ æÃæøá ÖÍÇíÇåÇ åí ÃäÊã ÃíøÊåÇ ÇáÔÚæÈ¡ ßãÇ ßÇä ÇáÃãÑ Úáíßã ÈÇáÃãÓ Ýí ÚåÏ ÇáÇÓÊÚãÇÑ Ãæ Ýí ÚåÏ ÇáÏßÊÇÊæÑíÇÊ .ÅÐä ÝÃíä ÊÐåÈæä¿ æÅáì Ãíä ÊÝÑøæä æßíÝ ÊÚãáæä¿ ÝÊíÞøäæÇ Ãäø ÇáãÝÑø ÇáãÝÖøá Èá ÇáæÇÌÈ áÇ íßæä ÅáÇø áÌæÁðÇ Åáì Çááå ÇáÎÇáÞ ÇáÑøÇÒÞ ÈÇáÇäÖãÇã Åáì ÍÒÈå ÇáÞÇÆã ¡ æÇáÚãá ÈÔÑÚå ÇáÏøÇÆã Ýåæ ÊÚÇáì ÇáãÍí æÇáããíÊ æÅáíå íÑÌÚ ÇáÃãÑ ßáøå æÅáíå ÇáãÕíÑ.
äÚã ! ÇÊøÞæÇ Çááå ÌãíÚÇ ÃíøåÇ ÇáÚÞáÇÁ æÊÚÇæäæÇ Úáì ÇáÈÑø æÇáÊøÞæì ááÅÕáÇÍ æáÇ ÊÚÇæäæÇ ßãÇ ßÇä ÓÇÈÞÇ Úáì ÇáÅËã æÇáÚÏæÇä ááÅÝÓÇÏ.
æãä ÇáÂä ÝÕÇÚÏÇ ßÝì ÌåáÇ! ßÝì ÛÝáÉ æÊÛÇÝáÇ! ßÝì ÃäÇäíÉ æÍÓÏÇ! ßÝì ÑíÇÁ æÛÑæÑÇ ! ßÝì ÎíÇäÉ ! ßÝì ãßÑÇ æÛÏÑÇ ! ßÝì ÈÇØáÇ ! ßÝì ÅÖÑÇÈÇ æÇÖØÑÇÈÇ ! ßÝì ÊÏãíÑÇ æÊÎÑíÈÇ! ßÝì ÚÕíÇäÇ æÊãÑøÏÇ ! ßÝì ÔÛÈÇ! ßÝì ÊÙÇåÑÇ ! ßÝì ÇÚÊÕÇãÇ ÈÇÓÊËäÇÁ ÇáÇÚÊÕÇã ÈÇááå ÊÚÇáì! ßÝì ÊÍÑíÖÇ Úáì ÇáÎáÇÝÇÊ! ßÝì ÝÓÇÏÇ ááÍÑË æÇáäøÓá! ßÝì ÚäÇÏÇ! ßÝì ÚáæøÇ æÇÓÊßÈÇÑÇ ! ßÝì ÔãÇÊÉ ! ßÝì ÎÐáÇäÇ ! ßÝì ÚÏÇæÉ ! ßÝì ÇäÔÞÇÞÇ æÊÝÑøÞÇ ! ßÝì ÍÕÇÑÇ! ßÝì äÒÇÚÇ æÕÑÇÚÇ ! ßÝì ÇÞÊÊÇáÇ ! ßÝì ÍæÇÑÇ ÈäÙÑíÇÊ ãÊØÑÝÉ Úä æÇÞÚäÇ æÃÕÇáÊäÇ ÇáÍÞíÞíÉ ããøÇ ÃÏøì Åáì ÅåáÇß ÔÚæÈäÇ Åä áã íßä Çáíæã ÝÛÏÇ íæã ÇáÞíÇãÉ! æÇáÛÑíÈ Ãäøå ÃÕÈÍ íõÑì ÇáßËíÑæä ÛÇÝáæä Úä åÐÇ ÇáÃãÑ ÇáåÇãø Ãæ áÇ íÕÏøÞæä Èå ¡ Ãæ ÑÈøãÇ íÍÇÑÈæäå áÔÏøÉ Ìåáåã Èå æÚãÇíÊåã ÈÓÈÈ äÒæá åããåã Åáì ÇáÔåæÇÊ ÇáÈåíãíÉ æáæ ßÇäÊ ãÍÑøãÉ ÍÊì ÝÞÏæÇ ÇáÌæÇäÈ ÇáÑæÍíÉ æÓÞØæÇ Ýí ÇáÝÊäÉ
æåáãø ÌãíÚÇ ÈÚÏ ÇáÊøÎáøí Úä ÇáãÓÇæí ááÊøÍáøí ÈÇáãÍÇÓä Èßáø ÕÏÞ æåãøÉ æÚÒíãÉ ÞáÈÇ ÈÞáÈ æíÏÇ ÈíÏ áäÞæã ÈãÇ åæ ãØáæÈ ãäøÇ áÈäÇÁ ÃæØÇääÇ¡ æÅÍíÇÁ ÊÑÇËäÇ ¡ æÊÌÏíÏ ãÇ ÇäÏÑÓ ãä ãÌÏ ÏíääÇ . æÈåÇÊå ÇáãäÇÓÈÉ ÃÊÓÇÁá ßíÝ Êßæä ÍÞæÞÇ Ïæä æÇÌÈÇÊ ¿ áÐÇ ÃÞÊÑÍ Úáì ÃÕÍÇÈ ÇáÞÑÇÑ ÈÈáÇÏäÇ ÅÍÏÇË " ãäÙãøÉ æÇÌÈÇÊ ÇáÇäÓÇä" ÝæÑÇ .
ãÚ ÇáÚáã ÃäøäÇ ÖÏø ßáø Ùáã æØÛíÇä æÝÓÇÏ ãåãÇ ßÇä äæÚå æãÕÏÑå ¡ æáÇ äÑÖì æáÇ äÓãÍ æáÇ äæÇÝÞ ÇáãÎÐæáíä Ýí ÇáÚÞíÏÉ æÝí ÇáÑøÃí æÝí ÇáÚãá ãåãÇ ßÇäÊ ãíæáÇÊåã æÊæÌøåÇÊåã ããøä íÓÚæä Åáì ÊÔÊíÊ ÕÝæÝ ÇáÇãøÉ æíÏÓøæä áåÇ ÇáÓãø Ýí ÇáÏøÓã áÅåáÇßåÇ ÎÇÕøÉ ÇÌÊãÇÚíÇ æÇÞÊÕÇÏíÇ . æÍÓÈäÇ Çááå æäÚã Çáæßíá æåæ ÇáåÇÏí Åáì ÓæÇÁ ÇáÓÈíá.
æÃÎÊã äÕíÍÊí ÇáÎÇáÕÉ æÊæÌíåí ÇáÕøÍíÍ ááÌãíÚ ÈÞæá Çááå ÇáßÑíã:1/﴿ íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇú ÇÊóøÞõæÇú Çááøåó æóßõæäõæÇú ãóÚó ÇáÕóøÇÏöÞöíäó 2/﴿æóáóÇ ÊóßõæäõæÇ ßóÇáóøÐöíäó äóÓõæÇ Çááóøåó ÝóÃóäÓóÇåõãú ÃóäÝõÓóåõãú 3/ ﴿ áöøíóåúáößó ãóäú åóáóßó Úóä ÈóíöøäóÉò æóíóÍúíóì ãóäú Íóíóø Úóä ÈóíöøäóÉò.

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

بادر بتسجيل بريدك كي يصلك كل جديد يخص الموقع
Document sans nom

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Document sans nom
أهداف الموقع

نَفْع الإنسانيّة بإسْماعها صوتَ الحقّ وإطْلاعها عليه وخاصّة أهل الأمّة المحمّديّة.


التّخلّص من عبء مسؤوليّة التّبليغ العُظمى أمام الله عزّ وجلّ الّتي لا مناص منها لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [65 القصص]. ولقوله أيضا: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ [6 الأعراف]. بحيث لا مهرب لأحد من خلقه من السّؤال.


إثبات حجّة الله تعالى على خلقه. مع العلم أنّ الإنفاق في سبيل الله تعالى واجب، وبثّ العلم يُعتبر أفضل إنفاق وهو عين التّبليغ ...